Rekrutacja 2016 / 2017W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) rekrutacja do klasy I GIMNAZJUM nr1 im. Stefana Zeromskiego w Piekoszowie na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona.
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 1
im. S. Żeromskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie

na rok szkolny 2016/2017


Podstawa prawna:

—    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

—   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z póź. zm.)

—  Statut Gimnazjum nr 1.

—   Zarządzenie nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie świętokrzyskim


§ 1


Harmonogram czynnoœci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajšcym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjum w Piekoszowie na rok szkolny 2016/2017


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniajacym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.

od 21 do 22 lipca 2016 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

-

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28 do 30 czerwca 2016 r.

28 lipca 2016 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 15 lipca 2016 r.

17 sierpnia 2016 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do gimnazjum

18 i 19 lipca 2016 r.

18 i 19 sierpnia 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 lipca 2016 r.

22 sierpnia 2016 r.§2

,

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016 / 2017


I. Zasady ogólne.
1. Gimnazjum prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych gimnazjum określa w porozumieniu z dyrektorem szkoły, organ prowadzący szkołę.
II. Kryteria przyjęć
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie przyjmuje się:
- z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
- na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. Przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum następuje na podstawie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej,wniosku / kwestionariusza osobowego, dostępnego w sekretariacie szkoły - wniosku / kwestionariusza osobowego, dostępnego w sekretariacie szkoły
3. W przypadku gdy liczba uczniów, ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum jest większa niż liczba miejsc, jakimi dysponuje szkoła , kandydatów spoza obwodu przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów*:

Lp.

Kryterium

Wartoœć punktowa

1.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej w Gminie Piekoszów

4

2

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danym gimnazjum

3

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

2

4

Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w obwodzie szkoły

14. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów wymienionych w punkcie 3 są zaświadczenia lub oświadczenia złożone przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.
5.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od przyjętych kryteriów**.

§3


Wniosek o przyjęcie do szkół może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. We wniosku należy umieścić informację na temat wyboru szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

§4Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora ZPO. Zadania Komisji Rekrutacyjnej wynikają z zapisów Ustawy o systemie oświaty.

*Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piekoszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym:

**Art.20d pkt 1,2,3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty


Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum
Karta zgłoszenia uczcnia do Gimnazjum