REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM i UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAJ 2018 ROK

§ 1. Organizator konkursu:

1. Organizatorem GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM i UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2018 ROK są nauczyciele uczący języka angielskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

§ 2. Termin konkursu:

1. Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym w  maju:

09.05.2018, (środa) godz. 10.00 ZPO w Piekoszowie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca konkursu podane są również na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie .

§ 3. Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego w rywalizacji z uczniami innych szkół gimnazjalnych.

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5. Podniesienie samooceny uczniów.

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń jednego z gimnazjów lub szkoły podstawowej znajdującej się na terenie gminy Piekoszów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie wybranych uczniów przez nauczyciela uczącego w danej placówce, w terminie do 27-04-2018.

2. Ustala się limit uczniów reprezentujących poszczególne szkoły –  po 2 uczniów w każdej grupie. Nauczyciele mogą zgłosić dwoje uczniów do każdej grupy konkursowej co daje max. 6 uczniów z jednej placówki.

3. Uczniowie są podzieleni na trzy grupy:

- grupa pierwsza- uczniowie klas 1-3 SP,

-grupa druga – uczniowie klas 4-6 SP,

- grupa trzecia – uczniowie klas 7 SP oraz klas 2,3 Gimnazjum.

4. Ze względu na liczbę oddziałów klasowych w  ZPO w Piekoszowie organizator zwiększa ilość uczestników konkursu z niniejszej placówki do 4 uczniów (proporcjonalnie do oddziałów klasowych).

5. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej Gimnazjum 

 nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie

6. Zgłoszenie proszę wysyłać na nr fax: 41 3061378  ZPO w Piekoszowie lub e-mail ZPO w Piekoszowie - zpopiekoszow@poczta.onet.pl

§ 5. Forma i zakres konkursu

Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających  stopień opanowania języka angielskiego na poziomie odpowiednim do danej grupy konkursowej, w zakresie następujących umiejętności:

1.Rozumienie ze słuch,

2.Rozumienie tekstów pisanych,

3.Znajomość funkcji językowych,

4.Znajomość środków językowych.

5.Znajomość zagadnień z szeroko pojętej kultury UK dla grup 2 i 3 (historia, geografia, muzyka, literatura).

§ 6. Ogłoszenie wyników konkursu

1.Lista z wynikami uczestników konkursu zostanie ogłoszona bezpośrednio po Konkursie (prace będą sprawdzane przez nauczycieli – opiekunów – z klucza) i umieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. S. Żeromskiego w Piekoszowie.

§ 7. Przebieg konkursu.

1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.

2. Trwa 60 minut.

3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsce pierwsze osobie, która oddała test jako pierwsza.

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa.

§ 8. Nagrody

1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w konkursie zostaną nagrodzeni dyplomem i nagrodą rzeczową.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.  Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach  związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

 

            Organizatorzy konkursu:

 Dyrekcja

Anna Kmiecik

Joanna Socha

Aleksandra Selma  

Iwona Zalewska-Lech